» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Решење о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених у Градској управи

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у марту 2006. године

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о финансирању потреба грађана у области културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физич ке културе, јавног обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане општине Врачар у 2006. године

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2006. годину

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору члана сталног радног тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Звездара за 2006. годину

Акти градских општина Звездара
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији органа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Одлука о измени Одлуке о оснивању установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
10

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Земун за 2006. годину

Акти градских општина Земун
14

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Одлука о допуни Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Земун
14

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
15

Решење о давању сагласности на извештај о пословању и годишњи обрачун Јавног предузећа „Пословни простор Земун” за 2005. годину

Акти градских општина Земун
15

Решење о разрешењу дужности члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, због престанка одборничког мандата – 15

Акти градских општина Земун
15

Решење о избору члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – 15

Акти градских општина Земун
15

Решење о разрешењу дужности члана Комисије за образовање, културу и физичку културу, због престанка одборничког мандата

Акти градских општина Земун
15

Решење о избору члана Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
16

Одлука о првом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2006. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2006. годину

Акти градских општина Палилула
22

Одлука о установљавању јавних признања у области заштите и безбедности градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
23

Решење о давању сагласности на допуну годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” за 2006. годину

Акти градских општина Палилула
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2006. годину

Акти градских општина Савски венац
29

Одлука о начину коришћења и располагања становима у државној својини на којима је корисник градска општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
32

Одлука о образовању Комисије за родну равноправност

Акти градских општина Савски венац
33

Одлука о измени Одлуке о коришћењу пословног простора општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
33

Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и пословања ЈП за информисање „Радио Лазаревац” за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за финансирање изградње станова солидарности градске општине Лазаревац за 2006. годину – 33

Акти градских општина Лазаревац
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет) градске општине Обреновац за 2006. годину

Акти градских општина Обреновац
34

Одлука о начину и условима држања домаћих животиња на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
35

Одлука о измени Одлуке о установљавању Општинске награде „Полицајац месеца”

Акти градских општина Обреновац
35

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор који користи општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

План постављања покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
37

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
38

Одлука о изради Плана детаљне регулације депоније „Кардешица” Велико поље у Обреновцу – 38

Акти градских општина Обреновац
38

Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Сопот за 2006 годину

Акти градских општина Сопот
38

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница за подручје градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
39

Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Сурчин за 2006 годину

Акти градских општина Сурчин
40

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2005 годину

Акти градских општина Сурчин
41

Исправка Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2006 годину

Исправкe