» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 62-2023, izdat 2023-09-01
veličina 319.94 Kb
1

Dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2021. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije uticaja klimatskih promena na interakciju ekosistemskih usluga u korišćenju i upravljanju šumskim resursima Beograda

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
21

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o izradi strateškog plana razvoja Gradske opštine Zvezdara za period 2021–2024. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku ultrazvučnog kolordoplera sa tri sonde za potrebe Doma zdravlja „Zvezdara”, ogranak Mirijevo

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” sa oglasom

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” u likvidaciji za period od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji” za 2020. godinu sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2021. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
38

Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd