» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд”, градска општина Звездара

Акти Града
3

Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Вождовац, Република Србија и Октобарског рејона Минска, Република Белорусија

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Програм развоја спорта Градске општине Врачар за период од 2017. до 2018. године

Акти градских општина Врачар
22

Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
23

Одлука о преносу права коришћења простора којим је газдовала Градска општина Савски венац на носиоца права јавне својине, Град Београд

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
23

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске оптшине Лазаревац за 2017. годину са финансијским планом за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о допуни ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
29

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
30

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин