» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2006. години

Акти Града
1

Решење о висини премије за млеко у 2006. години

Акти Града
1

Општи биланс јавних прихода и јавних расхода града Београда за 2006. годину

Акти Града
4

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о инвестирању средстава корисника буџета

Акти Града
7

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда

Акти Града
8

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор Трга Републике, општина Стари град – 8

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу примарних објеката водоводног система за насеља Пиносаву и Бели поток

Акти Града
11

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац

Акти Града
12

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за привредну зону „Аутопут“, у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Акти Града
13

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина општине Врачар за подручје између улица: Хаџи Милентијеве, Браничевске, Ламартинове и Небојшине – Блок 173

Акти Града
14

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина општине Врачар, за подручје између улица: Јована Рајића, Сазонове, Ђердапске, Шуматовачке, Светолика Ранковић а, Цељске, Виловског и Тодора од Сталаћа

Акти Града
15

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица у којима се уводи посебан режим саобраћаја (пешачке зоне)

Акти Града
16

Одлука о завршном рачуну буџета општине Земун за 2005. годину

Акти градских општина Земун
20

Одлука о буџету општине Земун за 2006. годину – 20

Акти градских општина Земун
25

Решење о именовању заменика Општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
28

Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за месне заједнице на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс гробља у Калуђерици

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о измени Одлуке о одређивању органа за доношење Одлука о изради урбанистичких планова – 32

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину постављања привремених покретних објеката на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о престанку статуса локалних путева – 35

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

План постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Гроцка Драгослави Николић

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о разрешењу члана Административне комисије

Акти градских општина Гроцка
37

Решење о избору члана Административне комисије

Акти градских општина Гроцка
37

Решење о давању сагласности на производно-финансијски план ЈКСП „Гроцка” за 2006. годину – 37

Акти градских општина Гроцка
37

Решење о давању сагласности на Програм постављања ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
37

Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавног предузећа – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
37

Одлука о привременим правилима грађења објеката грађана и грађанско-правних лица на подручју општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
40

Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о одређивању грађевинског земљишта од општег интереса за општину Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Одлука о утврђивању грађевинских подручја за територију градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
48

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Сурчин
52

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнина и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Сурчин
56

Одлука о допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
57

Одлука о допуни Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
57

Одлука о допуни Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
57

Решење о измени Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин
57

Решење о разрешењу чланова Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о избору чланова Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о измени Решења о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о измени Решења о избору чланова Комисије за прописе

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа о утврђивању цена погребних услуга и такси превоза на месним гробљима на територији градске општине Сурчин за 2006. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа о утврђивању цена пијачних услуга на месним пијацама за 2006. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о постављењу шефа Кабинета председника општине

Акти градских општина Сурчин