» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2005. годину

Акти градских општина Вождовац
2

Закључак о исправци Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о Јавном правобранилаш тву општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о измени Решења о избору Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о измени Решења о избору Савета месних заједница са територије општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Одлука о начину стицања, располагања и коришћења станова градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о грбу и застави општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Звездара за 2005. годину

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о буџету општине Звездара за 2006. годину

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о оснивању Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о именовању директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Звездара

Акти градских општина Звездара
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћ их животиња на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
24

Одлука о буџету општине Стари град за 2006. годину

Акти градских општина Стари град
29

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
29

Одлука о буџету општине Чукарица за 2006. годину

Акти градских општина Чукарица
33

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2005. годину

Акти градских општина Барајево
37

Одлука о буџету општине Барајево за 2006. годину

Акти градских општина Барајево
43

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Правилник о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине

Акти градских општина Барајево
45

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Барајево
45

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Барајево
46

Решење о постављењу директора ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
46

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” и Дирекције за грађевинско земљиште и Надзорног одбора ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
46

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Фонда солидарне стамбене изградње

Акти градских општина Барајево
46

Закључак о субвенционисању цена услуга грејања

Акти градских општина Барајево
46

Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
47

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
56

Одлука о буџету општине Младеновац за 2006. годину

Акти градских општина Младеновац
63

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2006. годину

Акти градских општина Обреновац
68

Одлука о утврђивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
68

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и о платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима и службама општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
71

Одлука о допуни Пословника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
72

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
72

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Обреновац
73

Одлука о измени и допуни Привремених правила грађења у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
75

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2005. годину

Акти градских општина Сопот
75

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2006. годину

Акти градских општина Сопот
77

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
78

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Сопот
78

Решење о именовању чланова Комисије за одлучивање о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Сопот
78

Решење о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
79

Исправка Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и о платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима и службама општине Обреновац

Исправкe