» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Колективни уговор код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Акти Града
11

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд"

Акти Града
20

Решење о јединственој боји такси возила

Акти Града
20

Решење о посебном режиму саобраћаја на подруч ју града Београда у периоду од 15. новембра 2006. до 15. марта 2007. године (у зимским условима)

Акти Града
21

Правилник о коришћењу просторија градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
22

Одлука о допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Младеновац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о разрешењу заменика чланова Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
23

Решење о именовању заменика чланова Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет) градске општине Обреновац за 2006. годину

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор" – Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Обреновац
30

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о допуни Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Обреновац
31

План детаљне регулације бањског, спортског и стамбеног комплекса Тополице у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор" – Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор" – Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор" – Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду органа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнина и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта општине Сурчин за 2006/2007. годину и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљиш та у државној својини у општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за утврђивање закупнина за пословни простор на територији градске општине Сурчин за 2006. годину, на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о образовању стручне Комисије за признања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину, по основу пољопривредног земљиш та фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа у општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин