» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
21

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”

Акти Града
36

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота Михајла Петровић а до аутопутске обилазнице, део подручја општине Чукарица и део подручја општине Раковица

Акти Града
37

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве (Заге Маливук), Паје Јовановића и Милинка Кушића, општина Звездара

Акти Града
38

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићев венац и Змај Јовине, општина Стари град 38

Акти Града
39

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење новог Бежанијског гробља, општина Нови Београд

Акти Града
40

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица: Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д23-Д25, Д36-Д43 и део Д26

Акти Града
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2006. годину

Акти градских општина Врачар
43

Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
44

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
45

Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
45

Решење о разрешењу директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о именовању директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о разрешењу заменика директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
46

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
46

Одлука о установљењу Дана градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Одлука о верификацији мандата одборницима Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
46

Решење о избору Верификационе комисије Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
46

Решење о избору председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
47

Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар „Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
47

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Решење о избору члана Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Младеновац за 2006. годину

Акти градских општина Младеновац
50

Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
52

Решење о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије

Акти градских општина Младеновац
52

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
56

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
59

Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
63

Одлуку о измени и допуни Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о давању сагласности на Статут Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
66

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
66

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Фонда за екологију општине Обреновац и именовању Управног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
66

Решење о именовању Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
67

Одлука о четвртом допунском буџету градске општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
69

Одлука о изради Програма просторног плана градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
69

Одлука о оснивању Јавног предузећа

Акти градских општина Сурчин
72

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о стављању ван снаге Решења о образовању стручне Комисије за признања права и враћање земљиш та које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа у општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
72

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Црњански”

Исправкe