» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о нефактурисању закупнине закупцима који обављају угоститељску делатност у пословном простору на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења, за месец мај 2021. године

Акти Града
1

Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу

Акти Града
3

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Бањица – комплекс између улица: Црнотравске, Булевара Југословенске армије, Беранске, Борске и Каљавог потока, градска општина Вождовац – I фаза, за део Блока 3

Акти Града
5

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула, за зону К1 у делу Блока 80 и Блоку 81

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације за део стамбеног комплекса „Радничко насеље” у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
7

Измене и допуне Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац за Блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића

Акти Града
19

Одлука о отпису и конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић” ПИМ а.д. Београд

Акти Града
20

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Графичког предузећа „Компанија штампарија Борба” а.д. Београд, са стањем на дан 21. јун 2019. године, са припадајућом каматом до дана 18. фебруара 2021. године

Акти Града
20

Одлука о усвајању Предлога концесионог акта за финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације и делова саобраћајне опреме – пешачких ограда и саобраћајних стубића, у зонама школа у седам градских општина Града Београда (ГО Барајево, ГО Гроцка, ГО Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО Сурчин), који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на територији седам градских општина Града Београда (ГО Барајево, ГО Гроцка, ГО Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО Сурчин), које нису обухваћене Генералним урбанистичким планом и Каталогом урбане опреме, а који се могу комерцијално користити у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије

Акти Града
21

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, Београд чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
22

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Бањица – комплекс између улица Црнотравске, Булевара Југословенске армије, Беранске, Борске и Каљавог потока, градска општина Вождовац – I фаза, за део Блока 3

Акти Града
23

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула, за зону К1 у делу Блока 80 и Блоку 81

Акти Града
24

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део стамбеног комплекса „Радничко насеље” у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града