» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Урбанистичка дозвола за изградњу стамбенопословног објекта „Л” са гаражом, у ул. Далматинској 78-84 КО Палилула, у три фазе, спратности објеката од П+3+Пк до П+4+Пк; макс. БРГП надземних етажа је 4528 м², макс. БРГП подземне гараже 1550,0 м²

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у априлу 2003. године

Акти Града
1

Одлука о завршном рачуну буџета и сталне резерве општине Врачар за 2002. годину

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу потпредседника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу председника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу члана Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору потпредседника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору председника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору чланова Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу председника Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору председника Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о разрешењу председника Извршног одбора Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о избору председника Извршног одбора Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о избору чланова Извршног одбора Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Одлука о завршном рачуну буџета општине Лазаревац за 2002. годину

Акти градских општина Лазаревац
10

Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о измени Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о припремању урбанистичког пројекта за проширење новог гробља, односно проширење старог гробља у насељеном месту Велики Црљени

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради урбанистичког пројекта за проширење површинског копа „Тамнава – Источно поље” у Рударском басену „Колубара”

Акти градских општина Лазаревац
15

Одлука о изради урбанистичког пројекта за експлоатацију кварца у алувијалним наносима реке Оњег код села Брајковца – општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Одлука о изради урбанистичког пројекта за експлоатацију керамичке глине из лежишта „Дрен” код Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
17

Пословник Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о утврђивању престанка дужности члана Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о избору члана Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца о утврђивању вредности и структуре капитала ЈП Дирекција

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о давању сагласности на програм рада Фонда за финансирање и изградњу станова солидарности општине Лазаревац за 2003. годину

Акти градских општина Лазаревац
28

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
28

Правилник о величини, изгледу и другим условима за постављање летњих башта у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о допуни Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Младеновац и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за доградњу и надзиђивање стамбеног објекта на к.п. бр. 1649/1 КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 1266/4 КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
32

Одлука о допуни Одлуке о припремању урбанистич ког пројекта проширења депоније чврстог комуналног отпада у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
32

План о измени и допуни Плана постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Изјава о приступању Посебном колективном уговору за комунална предузећа града Београда

Акти јавних комуналних предузећа