» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
3

Одлука о управљању парковима и обезбеђивању услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Београда

Акти Града
6

Одлука о проглашењу заштићеног станишта „Зимовалиште малог вранца”

Акти Града
12

Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда

Акти Града
13

Одлука о изменама Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности

Акти Града
14

Одлука о изменама Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
14

Одлука о изменама Одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва

Акти Града
14

Одлука о обезбеђивању рада мртвозорске службе на територији града Београда

Акти Града
15

Одлука о изменама Одлуке о накнади за вршење одборничке дужности и другим примањима одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока уз Заплањску улицу, градска општина Вождовац

Акти Града
17

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина А 2, општина Вождовац, за Блок А 2–2

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока 65 уз Булевар хероја са Кошара, градска општина Нови Београд

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације за блокове између улица: Теодора Драјзера, Цара Ираклија, Вајара Ђоке Јовановића, Толстојеве и Булевара кнеза Александра Карађорђевића, градска општина Савски венац

Акти Града
20

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Градске општине Обреновац

Акти Града
21

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, Градске општине Земун и Нови Београд, за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин бунар и ауто-пута Е 75

Акти Града
22

Одлука о преносу оснивачких права Града Београда над Музејом афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара са седиштем у Београду, Андре Николића 14 на Републику Србију

Акти Града
23

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Акционарског друштва за производњу и промет оружја Застава оружје, Крагујевац, са стањем главног дуга на дан 31. децембар 2016. године и отпису камате на дан 31. децембар 2016. године и отпису припадајуће камате на главни дуг од 1. јануара 2017. године до 10. октобра 2022. године

Акти Града
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од опште интереса за град Београд „Сава центар”

Акти Града
24

Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије у сталном саставу

Акти Града
26

План детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска општина Земун

Акти Града
39

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Малом позоришту „Душко Радовић”

Акти Града
39

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Ветерина Београд” на Ценовник услуга делатности зоохигијене које се финансирају из буџета Града Београда са Ценовником

Акти Града