» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 62-2023, издат 2023-09-01
величина 319.94 Kb
1

Одлука о успостављању сарадње између града Београда и града Бањалука

Акти Града
1

Решење о општим паркиралиштима

Акти Града
3

Решење о категоријама инвалида који могу да користе јавна паркиралишта

Акти Града
4

Решење о категоријама војних инвалида и цивилних инвалида рата који могу бесплатно да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиш тима

Акти Града
4

Акт о урбанистичким условима за изградњу стамбено-пословног објекта у Блоку 68 ПД, између улица Војводе Степе и Јове Илића, у Београду, спратност Су+П+4+Пк, БРГП око 7.000 м², на катас. парцелама 2314/1, 2314/2, 2313/1, 2313/2, 2315/2, 4633 КО Београд 3 и деловима катастарских парцела 2312/1, 2312/2, 2315/1, 2432/3, 2386, 2433 КО Београд 3

Акти Града
6

Закључак о верификацији претходних урбанистич ко-техничких услова за изградњу стамбено-пословног објекта између улица Војводе Степе и Јове Илића у Блоку 68 ПД, на подручју општине Вождовац

Акти Града
6

Показатељ раста цена на мало у октобру 2003. године

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о „Врачарском гласнику”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар број 96-16/2000-âИИИ/8

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу чланова Управног одбора (из реда запослених) ЈП „Пословни простор” општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о изузимању и преносу пословног простора општине Раковица на управљање и располагање Јавном предузећу „Пословни простор Раковица”

Акти градских општина Раковица
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о допуни Одлуке о Извршном одбору

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о издвајању организационе јединице „Водовода и канализације” из састава Јавног комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о допуни Одлуке о платама изабраних, постављених и именованих лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
10

Одлука о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Гроцка
10

Одлука о привременим правилима грађења на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима утврђивања закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Решење о именовању Изборне комисије општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

План постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Лазаревац
23

Правилник о измени и допуни Правилника о привременим правилима грађења у општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Одлука о расписивању конкурса за расподелу 11станова солидарности површине 599,85 м²

Акти градских општина Обреновац
26

Исправка Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Младеновац

Исправкe