» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” на Одлуку о ценама са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о висини накнаде за одводњавање, наводњавање, коришћење водопривредних објеката и вршење других услуга у 2009. години са Одлуком

Акти Града
5

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2008. годину

Акти градских општина Земун
13

Пословник Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
25

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
26

Одлука о преносу пословног простора и киоска којим газдује градска општина Савски венац на газдовање ЈП „Пословни простор Савски венац” – 26

Акти градских општина Савски венац
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о поступку издавања пословних просторија у закуп Јавног предузећа „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
28

Исправка Одлуке о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
28

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Стари град
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Стари град – 29

Акти градских општина Стари град
29

Решење о престанку дужности јавном правобраниоцу градске општине Стари град због истека мандата

Акти градских општина Стари град
29

Решење о престанку дужности заменику јавног правобраниоца градске општине Стари град Драгици Гаковић због истека мандата

Акти градских општина Стари град
30

Решење о престанку дужности заменику јавног правобраниоца градске општине Стари град Зорици Вуковић-Вујовић због истека мандата

Акти градских општина Стари град
30

Решење о престанку дужности заменику јавног правобраниоца градске општине Стари град Татјани Прцовић због истека мандата

Акти градских општина Стари град
30

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Решење о постављењу Драгице Гаковић за заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Решење о постављењу Зорице Вуковић-Вујовић за заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Решење о постављењу Татјане Прцовић за заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
31

Закључак у вези са ангажовањем ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине за 2008. годину

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о стављању ван употребе месног гробља у Вреоцима

Акти градских општина Лазаревац
32

Одлука о начину коришћења дела гробља Лазаревац 2 – Шопић намењеног за пресељење месног гробља у Вреоцима

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о констатовању престанка вршења функције члана Већа градске општине Лазаревац – 33

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о избору члана Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о образовању Комисије за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о образовању Комисије за доделу јавних признања

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о цени услуга грејања са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена услуга за продају образаца и фотокопирања

Акти градских општина Сурчин