» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Ребаланс програма уређивања градског грађевинског земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре са финансијским планом за 2003. годину

Акти Града
22

Решење о престанку дужности председника Школског одбора Треће београдске гимназије

Акти Града
23

Решење о именовању председника Школског одбора Треће београдске гимназије

Акти Града
23

Акт о урбанистичким условима за изградњу стамбено-пословних објеката у Блоку 2 на углу улица 27. марта и Ђушине, на делу грађевинске парцеле бр. 1 (по ДУП-у) за објекат 2, формиран од кат. парцела бр. 1066/1 и 1067, КО Палилула, спратност објекта: три подземне етаже +П+5+Пк, а за објекат три формиран од кат. парцела бр.: 1068/1, 1069/1 и 1070, КО Палилула, спратност објекта: три подземне етаже+П+1 до П+4

Акти Града
24

Акт о урбанистичким условима за пренамену пословног простора у стамбени на првом спрату објекта на грађевинској парцели која је формирана од катастарских парцела 10041/73 и 10041/350 КО Чукарица у ул. Козачинског 2

Акти Града
25

Закључак о верификацији акта о урбанистичким условима за пренамену пословног простора у стамбени на И спрату пословног објекта, на грађевинској парцели која је формирана од кат. парцела 10041/73 и 10041/350 КО Чукарица, у улици Козачинског број 2, у Београду (корекција урбанистичких показатеља)

Акти Града
25

Показатељ раста цена на мало у новембру 2003. године

Акти Града
25

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерама за утврђивање и уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Барајево
26

Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
27

Решење о образовању конкурсне комисије за стипендије студената и апсолвената са подручја општине Барајево

Акти градских општина Барајево
27

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар”, Дирекције за грађевинско земљиш те и изградњу општине Барајево и Надзорног одбора ЈП за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
27

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈП за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
27

Исправка Решења о давању сагласности на допуне и измене Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила у вишеетажним паркинг просторима, у подземном паркинг простору „Вуков споменик”, у бокс гаражама, на посебним, повременим, сезонским, општим и паркиралиштима по уговору

Исправкe