» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда из Београда, Калемегдан бр. 14

Акти Града
1

Решење о посебном режиму саобраћаја на подруч ју града Београда у периоду од 15. новембра 2009. године до 15. марта 2010. године (у зимским условима)

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина општине Врачар, за подручје између улица: Јужни булевар, Максима Горког и Господара Вучића и катастарских парцела 4194/82, 4194/99, 4194/81, 4194/11, 4194/52, 4194/56, 4194/57 КО Врачар

Акти Града
3

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о промени Статута градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Земун и платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о пружању правне помоћи у градској општини Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о престанку важења Одлуке о образовању, организацији и делокругу рада месних канцеларија на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
12

Одлука о начину рада и начину утврђивања ставова збора грађана у градској општини Земун

Акти градских општина Земун
13

Одлука о оснивању и издавању „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Одлука о изменама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању у посебним насељеним местима на територији општине Земун

Акти градских општина Земун
15

Одлука о изменама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора којим управља и газдује ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
15

Одлука о изменама Одлуке о пијацама којима управља ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
15

Одлука о изменама Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун

Акти градских општина Земун
16

Одлука о изменама Одлуке о установљењу јавног признања „Повеља мајци”

Акти градских општина Земун
16

Одлука о изменама Одлуке о оснивању „Фонда мале Милице Ракић из Батајнице”

Акти градских општина Земун
16

Решење о изменама Решења о оснивању Јавног предузећа

Акти градских општина Земун
17

Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
17

Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Земун
18

Решење о разрешењу чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
18

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
18

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Жупањац”

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Решење о утврђивању престанка мандата заменика председника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
20

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о промени назива улица у КО Велика Иванча

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о именовању председника и чланова Савета позоришног фестивала

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о именовању председника и чланова Савета „Шумадијских метафора”

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о именовању председника и чланова Савета „Ликовне колоније”

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Одлука о петој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2009. годину

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац