» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Правилник о допуни Правилника о давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
1

Програм потреба за ауто-такси превозом у граду Београду за период од 2010. године до 2014. године

Акти Града
1

Решење о оснивању Буџетског фонда за пољо привредно земљиште града Београда

Акти Града
2

Решење о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о деци у Београду

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на измену Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за културу и образовање Раковица, из Београда, ул. Мишка Крањца бр. 7

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правил ник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места запослених Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
4

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
4

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду

Акти Града
5

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације мреже основних школа на простору Генералног плана Београда и делова општина Вождовац, Земун и Палилула

Акти Града
6

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе, општина Вождовац

Акти Града
7

Решење о избору Верификационог одбора Скуп-штине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о верификацији мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору председника Скупштине град ске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору заменика председника Скуп штине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о постављењу заменика секретара Скуп штине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о разрешењу и именовању Изборне ко мисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о престанку мандата одборника Скуп штине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скуп штине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о избору председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о избору заменика председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о избору Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о потврђивању мандата одборника Скуп штине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о разрешењу јавног правобраниоца град ске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о именовању јавног правобраниоца град ске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о разрешењу заменика јавног правобра ниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о именовању заменика јавног правобра ниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о разрешењу заменика јавног правобра ниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о именовању заменика јавног правобра ниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о разрешењу заменика јавног правобра ниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о именовању заменика јавног правобра ниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о разрешењу грађанског браниоца – ом будсмана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о избору заштитника грађана градске оп штине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о разрешењу заменика грађанског брани оца – омбудсмана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о избору заменика заштитника грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о разрешењу заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о именовању заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о разрешењу Управног одбора ЈП „По словни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
14

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
15

Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „По словни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
15

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
15

Решење о разрешењу директора Центра за култу ру и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
15

Решење о именовању директора Центра за култу ру и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
15

Решење о разрешењу заменика директора Цен тра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о именовању заменика директора Цен тра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
16

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о именовању чланова Управног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Пословник Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
20

Правилник о давању у закуп привремених објеката – киоска на јавним површинама који су у своји ни ЈП „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
25

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора школе за дизајн текстила, Београд

Исправкe
25

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Медицинске школе „Београд”, Београд

Исправкe