» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Упутство о измени и допуни Упутства о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга Јавног предузећа „Хиподром Београд” са допуном Ценовника

Акти Града
5

Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
5

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулаци је за изградњу дела улице Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део индустријске целине АД „21. мај”, градска општина Раковица

Акти Града
7

Показатељ раста цена на мало у марту 2010. године

Акти Града
8

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о разрешењу директора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о именовању директора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
9

Закључак о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета градске општине Нови Београд за 2009. годину

Акти градских општина Нови Београд
9

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2010. годину

Акти градских општина Палилула
18

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину коришћења станова и средстава на којима је градска општина Палилула носилац права располагања

Акти градских општина Палилула
19

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Палилула Љубомиру Пајовићу због поднете оставке

Акти градских општина Палилула
19

Решење о избору члана Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула – 19

Акти градских општина Палилула
20

Решење о измени Решења о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
20

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о измени Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Одлука о утврђивању престанка мандата Мирјани Латић, одборнику у Скупштини градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
21

Одлука о образовању огранка Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „МиланГале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
21

Одлука о оснивању Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
23

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
23

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
24

Решење о именовању Управног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” – 24

Акти градских општина Стари град
24

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
24

Одлука о поверавању послова ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о прихватању Извештаја Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
24

Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији

Акти градских општина Барајево
25

Решење о измени Решења о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП „10. октобар” Барајево са Статутом о измени и допуни Статута

Акти градских општина Барајево
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђи вању цена услуга ЈКП „10. октобар” Барајево са Одлуком

Акти градских општина Барајево
26

Закључак о приступању промени Статута градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о престанку важења Одлуке о одређива њу матичних подручја на територији градске општи не Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о престанку важења Одлуке о јавним парки ралиштима на територији општине Младеновац – 27

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о установљењу манифестације баскет турнира „Streetball”

Акти градских општина Младеновац
28

Одлука о установљењу манифестације „Цвети” 27 Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације баскет турнира „Streetball”

Акти градских општина Младеновац
28

Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације „Цвети”

Акти градских општина Младеновац
28

Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације – Изложба аутомобила са ваздушним хлађењем мотора

Акти градских општина Младеновац
29

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац 29 Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац 30 Решење о првој измени Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о првој измени Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „То пловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о трећој измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о другој измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о избору заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о разрешењу дужности заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Закључак о приступању изради Одлуке о промени Статута градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о допуни Ценовника основних и оста лих комуналних производа и услуга у делу осталих услу га са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
33

Закључак о измени и допуни Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
34

Одлука о измени Статута ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти јавних комуналних предузећа