» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о утврђивању Програма о изменама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2010. годину са Програмом

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и сис те ма ти зацији послова Центра за културу Сопот, из Сопота, Космајски трг бр. 7

Акти Града
4

Решење о давању сагласности Предузећу за од ржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга у систему обједињене наплате са Одлуком

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града
5

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање у вишеетажним паркинг просторима, подземном паркинг простору „Вуков споменик”, гаражама са резервисаним паркинг местима, на посебним, повременим и паркиралишту по уговору „Ада Циганлија” са Допу ном ценовника

Акти Града
6

Решење о неприступању стратешкој проце ни ути цаја на животну средину Измене и допу не Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: Карађорђеве, Париске и улице Велике степенице, градска општина Стари град

Акти Града
7

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне ре гу лације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
8

Показатељ раста цена на мало у септембру 2010. године

Акти Града
8

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Калини Ковачевић

Акти градских општина Земун
9

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Дејану Станковићу

Акти градских општина Земун
9

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Новици Величковићу

Акти градских општина Земун
9

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна проф. др Стеви Пљеши

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна породици Јелић – ЈУ групи

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирољубу Мосуровићу

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна протојереју ставрофору Јовану Кошевићу

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Војиславу Васовићу

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгољубу Кочовићу

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Звонимиру Биру

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Њ. Е. Артуру Колу

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Библиотеци „Свети Сава”

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Фармацеутској компанији „Галеника” а. д. – 11

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
12

Решење о именовању председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
12

Одлука о изради стратегије развоја градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
12

Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2010. годину

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2010. годину

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о измени Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовода и канализације” из састава Јавног комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о повећању оснивачког капитала

Акти градских општина Гроцка
24

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о повећању цена комуналних услуга са Одлуком и ценовницима

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о кандидовању пројеката за финан си рање изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја у 2010/2011. години

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о престанку функције секретара Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

Одлука о установљењу манифестације „Сусрети села”

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
32

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
34

Решење о изменама Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
34

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
35

Четврта одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2010. годину

Акти градских општина Обреновац
40

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
40

Закључак о измени и допуни Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
41

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић”, Београд

Исправкe
41

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе, Сопот – 41

Исправкe