» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Ценовник накнада превоза путника у градском саобраћају у интегрисаном тарифном систему (ИТС) на подручју града Београда са Ценовником

Акти Града
2

Решење о измени Решења о висини премије за млеко у 2010. години

Акти Града
3

Решење о измени Решења о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2010. години

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова Центра за културу Лазаревац, из Лазаревца, ул. Хиландарска бр. 2

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правил ник о изме нама и допунама Правилника о унутрашњој ор ганизацији и система ти зацији послова у Дечјем културном центру Београд, из Београда, ул. Таковска бр. 8

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Новог авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута, градска општина Вождовац

Акти Града
5

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ, градска општина Вождовац

Акти Града
6

Одлука о утврђивању престанка функције председнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о изменама Статута градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд – 7

Акти градских општина Врачар
7

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о орга низовању Јавног предузећа за физичку културу Спорт ски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба и новчаног давања у једнократном износу борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца

Акти градских општина Звездара
10

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета градске општине Звездара за период јануар–септембар 2010. године

Акти градских општина Звездара
15

Одлука о престанку мандата одборника Скуп штине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скуп штине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о четвртом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2010. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о разрешењу члана Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о избору члана Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о избору члана Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2010. годину

Акти градских општина Стари град
23

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град – 23

Акти градских општина Стари град