» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на измену Ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са изменом Ценовника

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
2

Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2013. године

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о измени и допуни Статута градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о додели јавних признања – захвалница– 4

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
16

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
17

Решење о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
17

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
17

Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
17

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
18

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
18

Решење о избору члана Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
18

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
18

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд – 18

Акти градских општина Нови Београд
19

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Закључак о давању сагласности на Статут ЈП Спортски центар „Нови Београд” са Статутом

Акти градских општина Нови Београд
27

Закључак о давању сагласности на Статут ЈП „Пословни простор” општина Нови Београд са Статутом

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за управљање и коришћење пословног простора „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословног простора „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословног простора „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о именовању Комисије за именовање директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословног простора „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Закључак о допуни Закључка о приступању промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
36

Одлука о стављању ван употребе месног гробља у Барошевцу

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о одређивању новог гробља на локацији „Петковача” КО Барошевац и о начину његовог коришћења за пресељење месног гробља у Барошевцу

Акти градских општина Лазаревац
38

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2013. годину

Акти градских општина Сурчин
38

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број 01-04-07-103/2005, од2. марта 2005. године и Одлуке о измени ове одлуке број 01-04-06-129, од 23. маја 2005. године радиусклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта број 1-06-98/2008, од 31. јула2008. године ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-06-88/2008, од 31. јула 2008.године ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр-Сурчин” број 0104-06-593, од 8. децембра 2006. године и Одлуке одопунама ове одлуке број I-06-75/2008, од 31. јула2008. године – усклађивање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) 48 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања број I-06-93/2008, од 31. јула 2008.године ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)

Акти градских општина Сурчин
54

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма број I-06-103/2008, од 31. јула 2008.године ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о именовању Комисије за представке и предлоге Скупштине ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” 59 Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за спорт и културу 60 Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин