» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о измени и допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

План детаљне регулације за подручје између саобраћајнице Т-6, Угриновачке и Барањске улице,градска општина Земун

Акти Града
19

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „10. октобар”, Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево, ЈП

Акти градских општина Барајево
22

Решење о престанку функције председника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о избору председника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о разрешењу заменика председника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о престанку функције члана Већа градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о избору чланова Већа градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о постављењу в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о престанку функције в.д. директора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о постављењу в.д. директора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар”, Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Закључак о приступању промени Статута градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Правилник о измени и допуни Правилника о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Решење о промени назива дела Фрушкогорске улице у Месној заједници Рвати, градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о промени назива 30. и 35. улице у Месној заједници Звечка, градска општина Обреновац 25 Решење о промени назива дела Улице Проте Матеје Ненадовића означеног као трг испред Дома културе у Месној заједници Забрежје, градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сурчин за 2012. годину

Акти градских општина Сурчин
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” број 0104-06-593 од 8. децембра 2006. године и Одлуке одопунама ове одлуке број I-06-75/2008 од 31. јула2008. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке број I-01-06-56/2013 од 22. марта 2013. године– усклађивање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012)

Акти градских општина Сурчин
35

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
36

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање делатности из области културе и спорта градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
37

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса

Акти градских општина Сурчин
38

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
39

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање пољопривредне делатности и занатских услуга „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти Града
40

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и диструбуцију гаса 40 Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти Града
40

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти Града
41

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти Града
41

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти Града
41

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти Града
42

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти Града
42

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти Града
42

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти Града
42

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти Града
42

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области туризма 43 Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти Града
43

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Савета Месне заједнице Нови Сурчин број I-01-06-264/2012 oд 14. новембра 2012. године

Акти Града
43

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Савета Месне заједнице Радио Фар број I-01-06-266/2012 oд 14. новембра 2012. године

Акти Града
44

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Савета Месне заједнице Бољевци број I-0106-252/2012 oд 14. новембра 2012. године

Акти Града
44

Исправка Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Исправкe