» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне ø700 mm – ø500 mm од постојећег водовода ø 700 mm на Дорћолу до постојећег водовода ø 400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и Савски венац

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица

Акти Града
5

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину

Акти градских општина Раковица
10

Одлука о додели искључивог права ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
11

Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
12

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о промени Статута градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о промени Пословника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка – 17

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
18

ОБРЕНОВАЦ Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
18

Решење о давању сагласности на Анекс II Плана и програма пословања ЈКП „Грочански комуналац” за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
18

Решење о давању сагласности на Анекс II Плана и програма пословања ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2014. годину

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Прва измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о одређивању органа градске општине Обреновац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Правилник о начину припреме и достављања материјала председнику и Скупштини градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о избору чланова Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца– 29

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о прихватању Предлога Већа градске општине Сурчин број III-01-06-150/2014 од 9. октобра 2014. године да се приступи реорганизацији јавних предузећа које је основала градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о укидању права на накнаду за рад председницима савета месних заједница на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин