» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о условима продаје 2.000 социјално непрофитних станова у Београду

Акти Града
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
7

Одлука о одређивању градске општине Стари град за уписивање у матичну књигу рођених држављана Републике Србије који нису рођени на територији Републике Србије, нити у њој имају пребивалиште, односно боравиште

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу Награде града Београда „Светислав Стојановић”

Акти Града
8

Одлука о измени Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу града Београда”

Акти Града
8

Одлука о подизању споменика „Жртвама рата и браниоца отаџбине 1990–1999”

Акти Града
8

Одлука о престанку важења Одлуке о установљењу функције саветника у Скупштини града

Акти Града
9

Решење о стављању под заштиту природног добра „Велико ратно острво”

Акти Града
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
11

Решење о одређивању секретара Скупштине града Београда за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти Града
11

Одлука о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
12

Одлука о финансирању потреба грађана у области културе, образовања, здравствене и социјелне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане општине Врачар у 2005. години

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабраних и именованих лица

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о додели гаража у закуп на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о настојнич ким становима на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Решење о постављењу главног архитекте општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Стари град Саши Бјелици

Акти градских општина Стари град
17

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Стари град Мирјани Латић

Акти градских општина Стари град
18

Решење о разрешењу функције јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Решење о разрешењу функције заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Решење о разрешењу функције заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Решење о разрешењу функције заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Решење о постављењу јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Одлука о Општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији органа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о престанку статуса локалних путева

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о изменама Одлуке о критеријумима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних, постављених и именованих лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Закључак о преносу овлашћења за издавање уверења о здравственом стању животиња

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о измени и допуни Правилника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
33

Одлука о одређивању органа градске општине Обреновац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа и уговора о раду са директорима јавних предузећа чији је оснивач општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
34

Решење о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
34

Одлука о Фонду за екологију општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о организовању Јавног комуналног предузећ а „Обреновац” из Обреновца (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
39

Одлука о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
41

Одлука о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
44

Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Исправка Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе

Исправкe