» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о уређивању садржине и начину вођења Информационог система енергетике Града Београда

Акти Града
4

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравств ене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
4

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Одлука о пружању правне помоћи у Градској општини Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о измени Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Пословник Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Изборне комисије ГО Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
12

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
12

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Савски венац у Београду

Акти градских општина Савски венац
12

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
13

Одлука о реблансу буџета Градске општине Гроцка за 2016. годину

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о образовању Комисије за именовање директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
34

Програм развоја спорта у градској општини Лазаревац за период од 2016. до 2018. године

Акти градских општина Лазаревац
48

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
48

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара” за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
49

Анекс 1. Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

Колективни уговори
50

Исправка Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Исправкe