» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

План детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац – насеље „Падина”

Акти Града
21

План детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4

Акти Града
37

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2004. годину

Акти градских општина Нови Београд
44

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Нови Београд за 2005. годину

Акти градских општина Нови Београд
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби и заштити грба и заставе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
50

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
51

Решење о именовању Општинске изборне комисије за избор одборника у Скупштину општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
51

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Раковица за 2004. годину

Акти градских општина Раковица
57

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2005. годину

Акти градских општина Раковица
59

Одлука о установљењу јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
60

Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Раковица

Акти градских општина Раковица
62

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
62

Етички кодекс понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
64

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
64

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
64

Решење о оснивању Комисије за остваривање родне равноправности

Акти градских општина Раковица
65

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних признања

Акти градских општина Раковица
65

Решење о измени Решења о оснивању и избору чланова сталних радних тела Скупштине

Акти градских општина Раковица
65

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Пословни центар – Раковица"

Акти градских општина Раковица
65

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2004. годину

Акти градских општина Барајево
70

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2005. годину

Акти градских општина Барајево
75

Одлука о утврђивању висине закупнине грађевинског земљишта

Акти градских општина Барајево
76

Одлука о поверавању послова евиденције и наплате накнаде за еколошку заштиту – еко динар Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево

Акти градских општина Барајево
77

Одлука о допуни Одлуке о одређивању урбанистич ких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Барајево
77

План постављања реклама на стубовима јавне расвете на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
78

Решење о промени назива улица на територији месне заједнице „Мељак" – градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
78

Решење о измени Решења о избору председника и чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
78

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
78

Решење о давању сагласности за пријем два радника у ЈП за информисање и културу „Барајево"

Акти градских општина Барајево
79

Закључак о субвенционисању цене грејања за једног цивилног инвалида рата

Акти градских општина Барајево
79

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Дрен

Акти градских општина Лазаревац
80

Исправка Решења о оснивању Савета за заштиту здравља Скупштине општине Раковица

Исправкe