» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације између Северног булевара, Вељка Дугошевића, Супилове, Панте Срећковића, Драгице Правице и границе ДУП-а Спортско-рекреативног комплекса градског парка „Звездара”

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу кабловских водова 110 кВ од РП 110 кВ ТС „Београд 1’’ до ТС 110/10 кВ „Пионир”

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра – блок Д6

Акти Града
4

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину генералног плана Младеновца 2021.

Акти Града
5

Одлука о разрешењу председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о избору председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о давању сагласности за именовање заменика председника градске општине Звездара – 6

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о организацији органа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о Општинској управи

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о измени Одлуке о привременом утврђивању броја, подручја, назива, послова, средстава за рад и органа месних заједница за територији општине Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Пословник Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
29

Решење о разрешењу чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
29

Решење о разрешењу секретара Скупштине

Акти градских општина Звездара
29

Решење о постављењу секретара Скупштине

Акти градских општина Звездара
29

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
29

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
31

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
31

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
31

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
31

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
31

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара’’

Акти градских општина Звездара
32

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
32

Решење о именовању директора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
32

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
32

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
32

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
33

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника листа „Наша Звездара”

Акти градских општина Звездара
33

Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника листа „Наша Звездара”

Акти градских општина Звездара
33

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
33

Одлука о сазивању и раду збора грађана у градској општини Земун

Акти градских општина Земун
34

Одлука о установљењу јавних признања градске општине Земун

Акти градских општина Земун
35

Одлука о пијацама којима управља ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
38

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Земун

Акти градских општина Земун
38

Решење о разрешењу Милице Шарановић дужности члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреде, сточарства, шумарства и водопривреде, због престанка одборнич ког мандата

Акти градских општина Земун
38

Решење о избору новог члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреде, сточарства, шумарства и водопривреде

Акти градских општина Земун
38

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о избору председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
39

Решење о констатовању оставке председника општине

Акти градских општина Гроцка
39

Решење о констатовању оставке заменика председника општине

Акти градских општина Гроцка
39

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Решење о избору чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Одлука о додели награда општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Лазаревац
47

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
49

Одлука о измени Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма уређивања грађевинског земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре у општини Лазаревац са финансијским планом за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о давању сагласности на програм рада Фонда за финансирање изградње станова солидарности општине Лазаревац за 2005. годину и на Одлуку о утврђивању критеријума и висине накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац