» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – просторне целине између улица Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац

Акти Града
1

Пословник о раду Скупштине општине Вождовац – пречишћен текст

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица Зрмањске, Васе Стајића, Мајданске Чукарице, Високе и Кировљеве

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације дела насеља Карабурма – зоне И и ИИИ, на територији општине Палилула

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина општине Врачар, за подручје између улица Цара Николаја ИИ, Милешевске, Мата Видаковића, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког – 3

Акти Града
4

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Д7а, Д7б, Д7ц, Д8а, Д8б, Д9а, Д9б, Д10а, Д11а и Д12а

Акти Града
5

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу бициклистичке стазе од Дорћола до Аде Циганлије

Акти Града
6

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Бањица, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ЈА, Беранске, Борске и Каљавог потока – општина Вождовац

Акти Града
7

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације И МЗ у Жаркову – „Јулино брдо”

Акти Града
8

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подруч је дела градске потцелине – Трошарина

Акти Града
9

Решење о измени и допуни Решења о избору Савета месних заједница са територије општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о употреби грба и заставе (стега) општине Вождовац – пречишћен текст

Акти градских општина Вождовац
21

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
22

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Одлука о завршном рачуну буџета и сталне резерве општине Врачар за 2004. годину

Акти градских општина Врачар
29

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабраних и именованих лица

Акти градских општина Врачар
29

Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
29

Решење о распореду радног времена и дневног одмора запослених у Општинској управи градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
30

Упутство о начину поступања Општинске управе градске општине Врачар у поступку заштите имовине и лица умрлих на територији општине Врачар

Акти градских општина Врачар
30

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2004. годину

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења СО Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању у насељеним местима градске општине Палилула 37

Акти градских општина Палилула
40

Одлука о проширењу месног гробља „Вишњица” и месног гробља „Сланци”

Акти градских општина Палилула
41

Решење о измени Решења о образовању мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
41

Решење о образовању Комисије за стручну анализу симбола Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
41

Статут Јавног предузећа за управљање, коришћење и располагање пословним простором „Пословни простор Савски венац” – пречишћен текст

Акти градских општина Савски венац
44

Одлука о завршном рачуну буџета општине Стари град за 2004. годину са Извештајем о извршењу буџета општине Стари град за 2004. годину

Акти градских општина Стари град
48

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Стари град у Београду

Акти градских општина Стари град
48

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
48

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
48

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2004. годину са Извештајем о извршењу буџета општине Гроцка за 2004. годину

Акти градских општина Гроцка
58

Одлука о допуни Одлуке о привременим правилима грађења на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
58

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Одлука о престанку статуса локалних путева

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка