» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени Решења о највишем нивоу цена превоза путника у градском и приградском саобраћ ају

Акти Града
1

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Остружница – фаза ИИ

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације двоструког вода 110 КВ од границе регулационог плана насеља Миријево до постојеће ТС 110/35 (110/10 КВ) „Београд 1"

Акти Града
5

Решење о одређивању улица у којима се уводи посебан режим саобраћаја (пешачке зоне)

Акти Града
5

Показатељ раста цена на мало у јулу 2005. године

Акти Града
5

Решење о одређивању секретара Скупштине општине за овлашћено лице за поступање по захтеву странака за слободан приступ информацијама

Акти градских општина Вождовац
5

Измене и допуне Статута ЈП „Пословни центар – Раковица"

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о измени Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Лазаревац
7

Правилник о измени и допуни Правилника о привременим правилима грађења у општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма улагања средстава Фонда у спречавање и отклањање штетних последица производње угља и електричне енергије у општини Лазаревац у 2005. години

Акти градских општина Лазаревац
11

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката у месним заједницама на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Одлука о расписивању конкурса за расподелу станова изграђених из средстава за солидарну стамбену изградњу

Акти градских општина Младеновац
11

Одлука о оснивању установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац – пречишћен текст

Акти градских општина Младеновац
12

Одлука о оснивању Фонда за финансирање изградње станова солидарности – пречишћен текст

Акти градских општина Младеновац
13

Одлука о допуни Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Обреновац
13

Одлука о раду и матичним подручјима месних канцеларија на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Одлука о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о установљавању општинске награде „Ватрогасац године"

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о установљавању општинске награде „Полицајац месеца"

Акти градских општина Обреновац
19

Одлука о одређивању органа градске општине Обреновац за доношење одлука о изради урбанистич ких планова за територију градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Одлука о измени Одлуке о одређивању урбанистич ких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Обреновац
19

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације „Бело поље" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
20

Привремена правила грађења у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и допуни Статута Јавног предузећ а за информисање „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
25

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2004. годину

Акти градских општина Сопот
27

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
28

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећ а „Пијаце Ропочево"

Акти градских општина Сопот
29

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „ЈКП Сопот" Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Пијаце Ропочево"

Акти градских општина Сопот
30

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Ропочево"

Акти градских општина Сопот
30

Одлука о утврђивању цена превоза

Акти јавних комуналних предузећа
31

Исправка Решења о одређивању назива улица у викенд насељу на Космају

Исправкe