» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, gradska opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) – I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km 0+000) do pristupnog puta za trafostanicu (srednja stacionaža km 6+650), sa mostom preko Dunava i lokacijom trafostanice „Beograd 20”, u delu pristupnog puta do kompleksa TS „Beograd”, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
3

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Voždovac, Republika Srbija i Oktobarskog rejona Minska, Republika Belorusija

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Program razvoja sporta Gradske opštine Vračar za period od 2017. do 2018. godine

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
23

Odluka o prenosu prava korišćenja prostora kojim je gazdovala Gradska opština Savski venac na nosioca prava javne svojine, Grad Beograd

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske optšine Lazarevac za 2017. godinu sa finansijskim planom za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o dopuni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pijačnih usluga na pijacama GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
30

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene javnih površina za GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin