» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd” sa dopunom Cenovnika

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulaci je za izgradnju dela ulice Stanislav Sremčević Crni u Lazarevcu

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo industrijske celine AD „21. maj”, gradska opština Rakovica

Akti Grada
7

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2010. godine

Akti Grada
8

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o razrešenju direktora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o imenovanju direktora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Zaključak o angažovanju eksterne revizije Završnog računa budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2009. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2010. godinu

Akti gradskih opština Palilula
18

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu korišćenja stanova i sredstava na kojima je gradska opština Palilula nosilac prava raspolaganja

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Palilula LJubomiru Pajoviću zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula – 19

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
20

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Mirjani Latić, odborniku u Skupštini gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
21

Odluka o obrazovanju ogranka Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „MilanGale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
21

Odluka o osnivanju Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” – 24

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
24

Odluka o poveravanju poslova JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o prihvatanju Izveštaja Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji

Akti gradskih opština Barajevo
25

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo, JP za informisanje i kulturu Barajevo i Centra za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP „10. oktobar” Barajevo sa Statutom o izmeni i dopuni Statuta

Akti gradskih opština Barajevo
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđi vanju cena usluga JKP „10. oktobar” Barajevo sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
26

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o prestanku važenja Odluke o određiva nju matičnih područja na teritoriji gradske opšti ne Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o prestanku važenja Odluke o javnim parki ralištima na teritoriji opštine Mladenovac – 27

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o ustanovljenju manifestacije basket turnira „Streetball”

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Odluka o ustanovljenju manifestacije „Cveti” 27 Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije basket turnira „Streetball”

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije „Cveti”

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije – Izložba automobila sa vazdušnim hlađenjem motora

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac 29 Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac 30 Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „To plovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Zaključak o pristupanju izradi Odluke o promeni Statuta gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o dopuni Cenovnika osnovnih i osta lih komunalnih proizvoda i usluga u delu ostalih uslu ga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Odluka o izmeni Statuta JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti javnih komunalnih preduzeća