» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2012. godinu

Akti Grada
29

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2012. godini

Akti Grada
32

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
41

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda 41 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
42

Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu

Akti Grada
42

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
43

Odluka o izmeni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta 43 Odluka o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
46

Odluka o otpisu sporednih poreskih davanja, novčanih kazni za prekršaje i troškova poreskoprekršajnog postupka uvećanih za pripadajuće kamate, izvornih i ustupljenih prihoda budžeta grada Beograda, za privredne subjekte koji se prodaju u postupku privatizacije, odnosno koji su u postupku restrukturiranja

Akti Grada
46

Odluka o otpisu obaveza po osnovu izvornih javnih prihoda budžeta grada grada Beograda, za period od 1. januara 2005. godine zaključno sa poslednjim danom meseca koji prethodi mesecu u kome će se potpisati ugovor o prodaji kapitala subjekta privatizacije „Dvadeset prvi maj – fabrika turbomotora i transmisija”, Beograd

Akti Grada