» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Grocka iz Grocke

Akti Grada
1

Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba i novčanog davanja u jednokratnom iznosu borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje su izabrani

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje su izabrani

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Savski venac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
48

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Rešenje o utvrđivanju prestanaka mandata članovima Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
58

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
58

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
58

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
58

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevacu

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informinje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nazornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
60

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
60

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
60

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku, zameniku predsednika i članovima Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
60

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsenika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Rešenje o utvrđivanju prestanaka mandata članu Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Ispravke