» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa izmenom Cenovnika

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
2

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u martu 2013. godine

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o izmeni i dopuni Statuta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o dodeli javnih priznanja – zahvalnica– 4

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
17

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
17

Rešenje o razrešenju člana Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
17

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd – 18

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JP Sportski centar „Novi Beograd” sa Statutom

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JP „Poslovni prostor” opština Novi Beograd sa Statutom

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnog prostora „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnog prostora „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnog prostora „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o imenovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnog prostora „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
36

Zaključak o dopuni Zaključka o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Odluka o stavljanju van upotrebe mesnog groblja u Baroševcu

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o određivanju novog groblja na lokaciji „Petkovača” KO Baroševac i o načinu njegovog korišćenja za preseljenje mesnog groblja u Baroševcu

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

Akti gradskih opština Surčin
38

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin broj 01-04-07-103/2005, od2. marta 2005. godine i Odluke o izmeni ove odluke broj 01-04-06-129, od 23. maja 2005. godine radiusklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12)

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta broj 1-06-98/2008, od 31. jula2008. godine radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12)

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa broj I-06-88/2008, od 31. jula 2008.godine radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12)

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Agrar-Surčin” broj 0104-06-593, od 8. decembra 2006. godine i Odluke odopunama ove odluke broj I-06-75/2008, od 31. jula2008. godine – usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) 48 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja broj I-06-93/2008, od 31. jula 2008.godine radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12)

Akti gradskih opština Surčin
54

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma broj I-06-103/2008, od 31. jula 2008.godine radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12)

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o imenovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin” 59 Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća za sport i kulturu 60 Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin