» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2004. godine

Akti Grada
1

Odluka o budžetu opštine Voždovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2004. godinu

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o načinu organizacije rada Opštinske uprave opštine Zemun i privremenom prihvatanju poslova iz delokruga rada Opštinske uprave opštine Surčin

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o obrazovanju, organizaciji i delokrugu rada mesnih kancelarija na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o osnivanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja i gazduje JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Poslovnik Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o izboru članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o izboru članova Saveta za razvoj i unapređ enje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o izboru članova Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o izboru članova Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o izboru članova Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o izboru članova Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja JP „Poslovni prostor Zemun” za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2004. godinu

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2005. godinu

Akti gradskih opština Palilula
36

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
42

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
43

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja SO Palilula

Akti gradskih opština Palilula
43

Odluka o izmeni Odluke o Javnom pravobranilaš tvu gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
44

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za gradsku opštinu Palilula „Palilula – invest”

Akti gradskih opština Palilula
45

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa, promet i usluge „Palilula – invest”

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa, promet i usluge „Palilula – invest”

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Palilula – invest”

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o obrazovanju Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o obrazovanju Saveta za privredna pitanja i budžet Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
48

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
48

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
48

Odluka o izmeni Odluke o Javnom pravobranilaš tvu opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
48

Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o postavljenju Gorana Mitrovića za zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o postavljenju Spomenke Mihailović za zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o postavljenju Božice Vukadinović-Cvetković za zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o postavljenju Radice Mirković za zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica