» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Grocka

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Ciglana” uz Batajnički put, Gradska opština Zemun

Akti Grada
2

Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o uslovima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe sa područja Gradske opštine Voždovac sredstvima iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Voždovac
13

Odluka o održavanju čistoće u posebnom naseljenom mestu Gradske opštine Voždovac – Ripnju

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o postavljenju pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I , Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Centra za kulturu i sport „Šumice” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove Sportski centar „Voždovac” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Odluka o upotrebi i zaštiti grba i zastave (stega) Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
21

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
22

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini Gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Vračar
22

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju predsednice i članice Nadzornog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
24

Strategija finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj opštini Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
47

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
48

Odluka o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
49

Odluka o nagrađivanju učenika i njihovih nastavnika – mentora iz budžeta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
50

Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
51

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe pribavljanja elaborata tehničke zaštite za podizanje nivoa bezbednosti u osnovnim školama na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
51

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe edukacija poljoprivrednih proizvođača u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji GO Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
51

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe održavanja nekategorisanih puteva na području Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Odluka o povećanju nenovčanog osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama sa područja Gradske opštine Zvezdara (u stanju socijalne potrebe) sredstvima iz budžeta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Odluka o utvrđivanju naknade za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
54

Odluka o plaćanju zajedničkih troškova po osnovu korišćenja prostora

Akti gradskih opština Čukarica
55

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
55

Rešenje o imenovanju direktora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
55

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
55

Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
55

Odluka o drugoj dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta – Odluke osnivanju Javnog preduzeća „ Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u Upravi i Javnom pravobranilaštvu Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
61

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
62

Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opšini Surčin za period 2013–2017. godine broj I-01-06-402/2013 od 30.decembra 2013. godine

Akti gradskih opština Surčin
62

Odluka o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
63

Zaključak o prestanku mandata tekućem sazivu Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
63

Zaključak o davanju saglasnosti za Izmene i dopune Statuta Mesne zajednice Radiofar

Akti gradskih opština Surčin
63

Zaključak o neangažovanju eksterne revizije za obavljanje revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
63

Kolektivni ugovor Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Кolektivni ugovori