» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu cenovnika ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa Izmenom cenovnika

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
9

Odluka o promeni člana 18. stav 1. tačka 17. Statuta Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Odluka o finansiranju sporta u Gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Odluka o osnivanju ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Odluka o utvrđivanju predloga izmena i dopuna člana 10. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije broj I-01-06-224/2014od 22. decembra 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
14

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa broj I-01-06-230/2014 od22. decembra 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
14

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa 14 Odluka o saglasnosti sa inicijativom za pripajanje Javnog preduzeća „Turizam” Javnom preduzeću „Sport i rekreacija”

Akti gradskih opština Surčin
14

Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o pripajanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
15

Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Surčin za period od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
15

Program razvoja sporta na teritoriji Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o razrešenju članice Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora ustanove kulture Kulturni centar Surčin – u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove kulture Kulturni centar Surčin – u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije na Dopunu programa poslovanja za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa na Izmenu programa poslovanja za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa na Poseban program za korišćenje budžetske pomoći u 2015. godini sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin