» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у марту 2005. године

Акти Града
3

Правилник о звањима, занимањима и платама постављених лица и запослених у Општинској управи општине Вождовац (пречишћен текст)

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о буџету општине Звездара за 2005. годину

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о завршном рачуну буџета општине Земун за 2004. годину

Акти градских општина Земун
15

Одлука о буџету општине Земун за 2005. годину

Акти градских општина Земун
19

Одлука о пружању правне помоћи у општини Земун

Акти градских општина Земун
20

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Земун

Акти градских општина Земун
21

Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП „Пословни простор Земун” за 2004. годину

Акти градских општина Земун
21

Решење о образовању Комисије Скупштине општине Земун за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Земун
22

Решење о образовању Комисије Скупштине општине Земун за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
22

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о допуни Решења СО Земун број 06649/2004-1 од 16. новембра 2004. године о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
23

Решење о допуни Решења СО Земун број 06651/2004-1 од 16. новембра 2004. године о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
28

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Одлука о Општинској управи градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о начину коришћења станова и средстава на којима је градска општина Палилула носилац права располагања

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
40

Решење о разрешењу функције члана Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
40

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
40

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
40

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2005. годину

Акти градских општина Раковица
43

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Раковица и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Раковица
45

Одлука о грађанском браниоцу (омбудсману) за општину Раковица

Акти градских општина Раковица
46

Одлука о грађанском браниоцу (омбудсману) за националне мањине за општину Раковица

Акти градских општина Раковица
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа општине Раковица

Акти градских општина Раковица
48

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
49

Решење о разрешњу секретара Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
49

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
49

Решење о постављењу секретара Скупштине општне Раковица

Акти градских општина Раковица
49

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца општине Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Решење о измени Решења о оснивању и избору чланова сталних радних тела Скупштине

Акти градских општина Раковица
50

Решење о оснивању Савета за заштиту здравља Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Решење о оснивању Савета за заштиту животне средине Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о оснивању Савета за културу, информисање и информатику Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о оснивању Савета за образовање Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о оснивању Комисије за праћење саобраћ ајне проблематике и телекомуникација на територији општине Раковица

Акти градских општина Раковица
52

Решење о разрешењу Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
52

Решење о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
53

Измене и допуне Плана за постављање покретних привремених објеката у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о давању сагласности на Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре у општини Лазаревац са финансијским планом за 2005. годину – 53

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о давању сагласности на Програм рада Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о давању сагласности на Програм изградње објеката водовода и канализације општине Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
54

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сурчин за 2004. годину

Акти градских општина Сурчин
55

Одлука о буџету градске општине Сурчин за 2005. годину

Акти градских општина Сурчин
57

Одлука о оснивању јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Одлука о обавезном изношењу кућног смећа

Акти градских општина Сурчин
59

Одлука о измени Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Одлука о измени Одлуке о начину организације и привременом уступању послова из делокруга Општинске управе Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Одлука о одређивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

План постављања привремених објеката на јавним површинама за 2005. годину на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о разрешењу члана Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о избору члана Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о избору члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Сурчин
62

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Исправкe