» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
26

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju i izdavanju biltena Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o podizanju spomenika palim ratnicima u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine, borcima NOR-a i ZFT-a od 1941. do 1945.godine i poginulima u ratovima 1990–1999. godine u Barajevu

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP – u likvidaciji

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o obrazovanju odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika palim borcima

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2017. godinu 38 Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” na Program korišćenja pomoći – subvencija za iznošenje smeća za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” na Program korišćenja pomoći – subvencija za održavanje grobalja za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalnih usluga

Akti gradskih opština Barajevo
39

Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
69

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građana gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za korišćenje budžetske pomoći u 2015. godini i projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Finansijskog plana ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
72

Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke JP za sport i rekraciju sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin