» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o službenoj, zaštitnoj i radnoj odeći i obući zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2006. godine

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o finansiranju potreba građana u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizič ke kulture, javnog obaveštavanja, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, zaštite i unapređenja životne sredine i drugim oblastima od neposrednog interesa za građane opštine Vračar u 2006. godine

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2006. godinu

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji organa gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmenama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o dopuni Odluke o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o razrešenju dužnosti člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, zbog prestanka odborničkog mandata – 15

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o izboru člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine – 15

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o razrešenju dužnosti člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu, zbog prestanka odborničkog mandata

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o izboru člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o prvom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2006. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2006. godinu

Akti gradskih opština Palilula
22

Odluka o ustanovljavanju javnih priznanja u oblasti zaštite i bezbednosti gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
23

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Palilula
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
29

Odluka o načinu korišćenja i raspolaganja stanovima u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
32

Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Akti gradskih opština Savski venac
33

Odluka o izmeni Odluke o korišćenju poslovnog prostora opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i poslovanja JP za informisanje „Radio Lazarevac” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti gradske opštine Lazarevac za 2006. godinu – 33

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (dopunski budžet) gradske opštine Obrenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Odluka o načinu i uslovima držanja domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljavanju Opštinske nagrade „Policajac meseca”

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Plan postavljanja pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije deponije „Kardešica” Veliko polje u Obrenovcu – 38

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o izmenama Odluke o budžetu opštine Sopot za 2006 godinu

Akti gradskih opština Sopot
38

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
39

Odluka o izmenama Odluke o budžetu opštine Surčin za 2006 godinu

Akti gradskih opština Surčin
40

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2005 godinu

Akti gradskih opština Surčin
41

Ispravka Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2006 godinu

Ispravke