» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Zaključak o ispravci Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Javnom pravobranilaš tvu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija kojima upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Odluka o načinu sticanja, raspolaganja i korišćenja stanova gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Zvezdara za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o budžetu opštine Zvezdara za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o osnivanju Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o držanju domać ih životinja na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Odluka o budžetu opštine Stari grad za 2006. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
29

Odluka o budžetu opštine Čukarica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
33

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2005. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
37

Odluka o budžetu opštine Barajevo za 2006. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
43

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Pravilnik o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine

Akti gradskih opština Barajevo
45

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Barajevo
46

Rešenje o postavljenju direktora JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JKP „10. oktobar” i Direkcije za građevinsko zemljište i Nadzornog odbora JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda solidarne stambene izgradnje

Akti gradskih opština Barajevo
46

Zaključak o subvencionisanju cena usluga grejanja

Akti gradskih opština Barajevo
46

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
47

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Odluka o budžetu opštine Mladenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
63

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Odluka o utvrđivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i o platama i naknadama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i službama opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
71

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
72

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
72

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju urbanističkih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Odluka o izmeni i dopuni Privremenih pravila građenja u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2005. godinu

Akti gradskih opština Sopot
75

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2006. godinu

Akti gradskih opština Sopot
77

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
78

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Sopot
78

Rešenje o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Sopot
78

Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
79

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i o platama i naknadama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i službama opštine Obrenovac

Ispravke