» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd” na Cenovnik naknada prevoza putnika u gradskom saobraćaju u integrisanom tarifnom sistemu (ITS) na području grada Beograda sa cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeć u „Lasta” na Cenovnik o naknadama za prevoz putnika i prtljaga na gradskim i prigradskim linijama na području grada Beograda sa cenovnikom

Akti Grada
5

Rešenje o utvrđivanju cene usluga u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2006. godine

Akti Grada
6

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko invalidske zaštite

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o organizaciji i radu organa opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica (prečišćen tekst) – 15

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad” (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
19

Odluka o načinu i postupku davanja u zakup i određ ivanja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
25

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva – 25

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o pristupanju izradi lokalnih akcionih planova za unapređenje obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja Roma na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka o utvrđivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
28

Odluka o oglašavanju pečata nevažećim

Akti gradskih opština Surčin
28

Odluka o izradi pečata i štambilja

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
31

Ispravka rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vladislav Petković Dis”, Beograd

Ispravke
32

Ispravka rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Starina Novak”, Beograd

Ispravke
32

Ispravka rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Škole za mašinstvo i umetničke zanate „Tehnoart Beograd”

Ispravke