» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova Prihvatilišta za odrasla i stara lica

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u septembru 2006. godine

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Program prihoda i rashoda sredstava za stambenu izgradnju opštine Rakovica za period 2007–2009. godine

Akti gradskih opština Rakovica
5

Rešenje o razrešenju građanskog branioca (ombudsmana) za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o razrešenju zamenika građanskog branioca (ombudsmana) za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o izboru građanskog branioca (ombudsmana) za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o izboru zamenika građanskog branioca (ombudsmana) za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
6

Odluka o sticanju, korišćenju i raspolaganju stanovima opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
9

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”, JP (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
11

Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”, JP (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
17

Poslovnik Skupštine opštine Barajevo (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Barajevo
26

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji organa opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Plan detaljne regulacije za kompleks groblja u Kaluđerici

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajednič ke komunalne potrošnje sa finansijskim planom za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Odluka o izradi Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Rešenje o razrešenju Željka Jovetića dužnosti direktora JP za informisanje „Obrenovac” iz Obrenovca i imenovanju za direktora Javnog preduzeć a sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o izmenama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2006. godinu

Akti gradskih opština Sopot
47

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Ispravke