» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Akti Grada
11

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd"

Akti Grada
20

Rešenje o jedinstvenoj boji taksi vozila

Akti Grada
20

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na područ ju grada Beograda u periodu od 15. novembra 2006. do 15. marta 2007. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
21

Pravilnik o korišćenju prostorija gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
22

Odluka o dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Mladenovac i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o razrešenju zamenika članova Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Rešenje o imenovanju zamenika članova Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (dopunski budžet) gradske opštine Obrenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor" – Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju urbanističkih planova i delova urbanističkih planova, koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Plan detaljne regulacije banjskog, sportskog i stambenog kompleksa Topolice u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" – Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" – Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" – Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnina i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Surčin za 2006/2007. godinu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljiš ta u državnoj svojini u opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za utvrđivanje zakupnina za poslovni prostor na teritoriji gradske opštine Surčin za 2006. godinu, na kojima upravlja Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za priznanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu, po osnovu poljoprivrednog zemljiš ta fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda u opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin