» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
1

Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2007. godine

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2007. godinu

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2006. godinu

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabranih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
16

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2007. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
21

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
28

Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
28

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o dodeli nagrada opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju privrednog društva za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” d.o.o. Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju privrednog društva za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” d.o.o. Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Odluka o promeni pravne forme Društva sa ograničenom odgovornošću „Toplifikacija” Lazarevac u javno preduzeće

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac 41

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije dela ulice 7. jula u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Plan detaljne regulacije Ulice sestara Marjanović u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
49

Plan detaljne regulacije ulice Mome Stevanović a u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
56

Rešenje o poveravanju JKP „Infostan” Beograd poslova naplate komunalnih proizvoda i usluga na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
57

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
57

Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Mladenovac
57

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2007. godinu

Akti gradskih opština Sopot
59

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2006. godinu

Akti gradskih opština Sopot