» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
0

Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta za uređenje prostora i izgradnju objekata na katastarskim parcelama broj 123

Akti gradskih opština Obrenovac
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o mreži ustanova za decu u Beogradu

Akti Grada
2

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju objekata farme živine u Ripnju

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni osnivačkog akta Preduzeć a „Limes” kao jednočlanog društva sa ogranič enom odgovornošću

Akti Grada
4

Regulacioni plan dela I i II mesne zajednice opštine Stari grad – blokovi 10 i 13

Akti Grada
18

Regulacioni plan dela mesne zajednice „Sportski centar” na teritoriji opštine Čukarica

Akti Grada
31

Plan parcelacije za katastarsku parcelu 10036/1 KO Čukarica

Akti Grada
32

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Zvezdara

Akti Grada
33

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
33

Odluka o osnivanju Dečjeg pozorišnog festivala na Zvezdari pod nazivom „Pozorište Zvezdariš te”

Akti gradskih opština Zvezdara
34

Statut Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o značajnim datumima i praznicima koje proslavlja – obeležava opština Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
38

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
39

Odluka o završnom računu budžeta opštine Obrenovac za 2002. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Odluka o utvrđivanju erozivnog područja i propisivanju protiverozivnih mera

Akti gradskih opština Obrenovac
42

i 124 KO Rvati

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za legalizaciju i dogradnju poslovnog objekta na katastarskim parcelama broj 2724/7 i 2724/8 KO Veliko polje

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije za katastarske parcele broj 595/1, 595/2, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7 i 595/8 KO Rvati

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana benzinskih i gasnih pumpi na prostoru Generalnog plana Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Regulacioni plan Begluk – Dudovi

Akti gradskih opština Obrenovac
58

Plan za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Izmena plana postavljanja privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Ispravka Odluke o naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (prečišćen tekst

Ispravke