» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o visini premije za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2008. godini

Akti Grada
1

Rešenje o visini premije za mleko u 2008. godini

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije za izgradnju elektroenergetske mreže i objekata naponskog nivoa 10/35/110 KNj u Beogradu na životnu sredinu

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije „Ada Ciganlija” na životnu sredinu

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, opština Novi Beograd, na životnu sredinu – 3

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2008. godinu

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun” za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zemun
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2008. godinu

Akti gradskih opština Palilula
32

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
32

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Palilula
32

Odluka o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
33

Rešenje o imenovanju Izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
33

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
34

Plan detaljne regulacije za proširenje groblja „Ornice” u naseljenom mestu Kruševica

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o prestanku dužnosti člana Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Junkovac”

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o podizanju spomen-česme u gradskom parku u Mladenovcu borcima od 1990. do 1999. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o obrazovanju Odbora za podizanje spomen-č esme u gradskom parku u Mladenovcu borcima od 1990. do 1999. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Rešenje o razrešenju dosadašnje i imenovanju nove Opštinske izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o povećanju cena osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa Odlukom i cenovnicima

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2008. godinu

Akti gradskih opština Sopot
48

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
49

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Sopot
49

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica za područ je gradske opštine Sopot (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Sopot
50

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnina i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin