» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Urbanistička dozvola za izgradnju stambenoposlovnog objekta „L” sa garažom, u ul. Dalmatinskoj 78-84 KO Palilula, u tri faze, spratnosti objekata od P+3+Pk do P+4+Pk; maks. BRGP nadzemnih etaža je 4528 m², maks. BRGP podzemne garaže 1550,0 m²

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u aprilu 2003. godine

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta i stalne rezerve opštine Vračar za 2002. godinu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju potpredsednika Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o izboru potpredsednika Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o razrešenju predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o izboru predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o završnom računu budžeta opštine Lazarevac za 2002. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pripremanju urbanističkog projekta za proširenje novog groblja, odnosno proširenje starog groblja u naseljenom mestu Veliki Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog projekta za proširenje površinskog kopa „Tamnava – Istočno polje” u Rudarskom basenu „Kolubara”

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Odluka o izradi urbanističkog projekta za eksploataciju kvarca u aluvijalnim nanosima reke Onjeg kod sela Brajkovca – opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Odluka o izradi urbanističkog projekta za eksploataciju keramičke gline iz ležišta „Dren” kod Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Poslovnik Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti člana Mandatno-imunitetske komisije Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o izboru člana Mandatno-imunitetske komisije Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca o utvrđivanju vrednosti i strukture kapitala JP Direkcija

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Fonda za finansiranje i izgradnju stanova solidarnosti opštine Lazarevac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Pravilnik o veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje letnjih bašta u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o dopuni Odluke o Izvršnom odboru Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Mladenovac i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za dogradnju i nadziđivanje stambenog objekta na k.p. br. 1649/1 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k.p. br. 1266/4 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Odluka o dopuni Odluke o pripremanju urbanistič kog projekta proširenja deponije čvrstog komunalnog otpada u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Plan o izmeni i dopuni Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Izjava o pristupanju Posebnom kolektivnom ugovoru za komunalna preduzeća grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća