» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o proglašenju Dana žalosti na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, sa Odlukom

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u septembru 2007. godine

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2007. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o osnivanju ustanove kulture – Centra za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za žene u skladu sa Dekadom uključivanja Roma za period 2006–2010. godina

Akti gradskih opština Barajevo
8

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo i JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u Opštinskoj upravi i Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
11

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”, koja predstavlja osnivački akt

Akti gradskih opština Palilula
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP za upravljanje i korišć enje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
11

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”, za 2007. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Izborne komisije opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o usvajanju dopune Cenovnika komunalnih proizvoda i usluga JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac, sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim pravilima građenja objekata građana i građansko-pravnih lica za područje opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja životinja na teritoriji opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima

Akti gradskih opština Sopot