» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” na: „Sporazum o izmenama Sporazuma o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” čiji je osnivač Grad Beograd, usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena” sa Sporazumom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd” na Odluku o izmenama Cenovnika naknada prevoza putnika u gradskom saobrać aju u integrisanom tarifnom sistemu (ITS) na području grada Beograda sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeću „Lasta”na Odluku o dopuni Cenovnika o naknadama za prevoz putnika i prtljaga vozilima SP „Lasta” AD Beograd, PO „Lasta” i SP „Lastra” DOO Lazarevac, na gradskim i prigradskim i linijama definisanim „Lastinim” tarifnim sistemom – LTS i na gradskim linijama definisanim primenom integrisanog tarifnog sistema – ITS sa Odlukom

Akti Grada
3

Pokazatelj cena na malo u decembru 2007. godine 3

Akti Grada
3

Odluka o budžetu opštine Zemun za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun” za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2008. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Blok Gallery

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Blok Gallery

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
17

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
17

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2008. godinu

Akti gradskih opština Palilula
25

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula sa Odlukom

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” za 2008. godinu

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
38

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
46

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
47

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
47

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2007. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
53

Odluka o budžetu opštine Barajevo za 2008. godinu 53

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o izmeni Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama gradske opštine Barajevo za period 2007–2012. godina

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o poveravanju poslova projektovanja, izgradnje, upravljanja i održavanja distributivne gasovodne mreže na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
60

Odluka o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
60

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju i izdavanju Biltena Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture – Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut „Centra za kulturu Barajevo” sa Statutom

Akti gradskih opština Barajevo
64

Zaključak o subvencionisanju cena usluga grejanja

Akti gradskih opština Barajevo
64

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
73

Odluka o izradi prostornog plana gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, sa finansijskim planom za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program prihoda i ulaganja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o cenama pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o cenama usluga za opravku „namernih kvarova” i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
80

Zaključak o usvajanju predloga Regionalnog plana upravljanja komunalnim otpadom

Akti gradskih opština Lazarevac
80

Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
85

Odluka o načinu finansiranja projekata društvenih i nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
87

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
87

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća o utvrđivanju cena pijačnih usluga na mesnim pijacama za 2008. godinu na kojima upravlja Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
87

Rešenje o davanju saglasnosti na usluge na mesnim grobljima na teritoriji gradske opštine Surčin za 2008. godinu na kojima upravlja Javno preduzeć e za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
88

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
88

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o utvrđivanju cena za održavanje kanalizacione mreže i postrojenja u radničkom naselju u Bečmenu za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
88

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o utvrđivanju cena za korišćenje fiskulturne sale u Progaru za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
88

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o utvrđivanju cena za korišćenje građevinskih mašina (rovokopača – utovarivača i kamiona), za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
89

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Agrar – Surčin” za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
89

Ispravka rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole „Josip Slavenski”, Beograd

Ispravke