» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o građanskom braniocu – ombudsmanu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o postavljenju građanskog branioca – ombudsmana opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o postavljenju zamenika građanskog branioca – ombudsmana opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac” 6

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac” 7

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice” 7

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalno stambene delatnosti

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe 8

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešnje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine – 11

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o izboru člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine – 11

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o izboru člana Saveta za razvoj i unapređ enje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju članova Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o izboru članova Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju članova Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o izboru članova Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o obrazovanju Komisije Skupštine gradske opštine Zemun za spomenike i nazive ulica i trgova

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje obrazovanju Komisije Skupštine gradske opštine Zemun za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca 13

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o razrešenju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o dopuni Rešenja Skupštine gradske opštine Zemun broj 06-351/2008-11 od 18. juna 2008. godine o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o verifikaciji mandata odborniku

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o utvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o neutvrđivanju prestanka mandata odbornicima Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2007. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2008. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
28

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje zamenika predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o razrešenju savetnika predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o razrešenju savetnika predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o izboru članova Administrativnomandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture – Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o postavljenju direktora Ustanove kulture – Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o razrešenju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo i JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo, JP za informisanje i kulturu Barajevo i Centra za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o utvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Odluka o izradi plana generalne regulacije za objekte TE „Nikola Tesla – A” sa pripadajućom deponijom

Akti gradskih opština Obrenovac