» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o cenama sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom vodoprivrednom preduzeću „Beogradvode” na Odluku o visini naknade za odvodnjavanje, navodnjavanje, korišćenje vodoprivrednih objekata i vršenje drugih usluga u 2009. godini sa Odlukom

Akti Grada
5

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zemun
13

Poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
25

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
26

Odluka o prenosu poslovnog prostora i kioska kojim gazduje gradska opština Savski venac na gazdovanje JP „Poslovni prostor Savski venac” – 26

Akti gradskih opština Savski venac
27

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postupku izdavanja poslovnih prostorija u zakup Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
28

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
28

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Stari grad
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Stari grad – 29

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o prestanku dužnosti javnom pravobraniocu gradske opštine Stari grad zbog isteka mandata

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o prestanku dužnosti zameniku javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad Dragici Gaković zbog isteka mandata

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o prestanku dužnosti zameniku javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad Zorici Vuković-Vujović zbog isteka mandata

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o prestanku dužnosti zameniku javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad Tatjani Prcović zbog isteka mandata

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o postavljenju Dragice Gaković za zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o postavljenju Zorice Vuković-Vujović za zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o postavljenju Tatjane Prcović za zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
31

Zaključak u vezi sa angažovanjem revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine za 2008. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o stavljanju van upotrebe mesnog groblja u Vreocima

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Odluka o načinu korišćenja dela groblja Lazarevac 2 – Šopić namenjenog za preseljenje mesnog groblja u Vreocima

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije člana Veća gradske opštine Lazarevac – 33

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o ceni usluga grejanja sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena usluga za prodaju obrazaca i fotokopiranja

Akti gradskih opština Surčin